Legea 544/2001

Lista documentelor de interes public, care se comunică din oficiu:

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni;
 2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
 5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 6. Programele DRP şi strategia proprie;
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
 9. Programul anual al achizițiilor publice al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni;
 10. Centralizator contracte;
 11. Adrese de răspuns la solicitările instituţiilor/entităților interesate de achiziții publice;
 12. Adrese de solicitări către instituţiile responsabile în funcționarea sistemului național de achiziţii publice.
 13. Metodologiile de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru programe, proiecte și acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Lista categoriilor de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii, la nivelul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, care se comunică la cerere:

 1. Ordinele interne și instrucțiuni emise de conducătorul instituţiei privind activitatea de finanţare a Departamentul pentru Românii de Pretutindeni;
 2. Raportul anual de activitate al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni;
 3. Instrucţiuni de lucru, Proceduri interne de sistem sau operaţionale;
 4. Proiecte de acte normative sau documente de politici publice inițiate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni;
 5. Studii, comentarii, documente referitoare la probleme de drept și practică judiciară;
 6. Inscrisuri din dosarele în care Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este parte: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de exercitare a căilor de atac, note de ședință, concluzii scrise și orice alte înscrisuri depuse ca probe, documente care, potrivit Codului de procedură civilă, trebuie comunicate instanţei de judecată, cât şi părţilor;
 7. Situații privind Notificări/Acțiuni în pretenții cu privire la contractele de finanţare nerambusabilă, în care Autoritatea Finanţatoare este Departamentul pentru Românii de Pretutindeni;
 8. Ordinul privind constituirea comisiei paritare la nivelul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni;
 9. Anunţuri publice privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor sau examenelor;
 10. Documente afișare rezultate concursuri sau examene;
 11. Mecanismul de raportare internă aplicabilă raportărilor privind încălcări ale legii conform Legii nr. 361 din 22 decembrie 2022, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Norme metodologice privind activitatea de audit public intern, intocmite conform HG 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de API;
 13. Carta auditului intern;
 14. Programul de asigurare şi îmbunatatire a auditului public intern la nivelul DRP;
 15. Raportul anual privind activitatea de audit public intern, desfășurată în cadrul DRP;
 16. Comunicate și informări de presă;
 17. Raportul anual pe Legea nr. 544/2001;
 18. Procesele verbale ale Comisiei de Evaluare, Comisiei de Contestații în care sunt menţionate proiectele despre care sunt solicitate informații publice;
 19. Informații din Contractul de Finanțare al proiectului și anexele acestuia (informații din Cererea de Finanțare și Devizul estimativ al proiectului), inclusiv din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, privind:
  1. denumirea proiectului;
  2. denumirea completă a Beneficiarului;
  3. denumirea partenerilor, dacă există;
  4. data de începere şi cea de finalizare ale proiectului;
  5. date de contact – minimum o adresă de e-mail şi număr de telefon – funcţionale pentru echipa proiectului;
  6. locul de implementare a proiectului – localitate, judeţ, regiune, district;
  7. adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul proiectului, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului;
 20. Informaţii privind: valoarea totală a finanţării nerambursabile aprobate, totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi a plăţilor efectuate;
 21. Planul anual de acţiuni proprii al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni;
 22. Ghidul de identitate vizuală;
 23. Proiectele aprobate cu finanțare nerambursabilă al căror beneficiar este DRP;
 24. Analize, rapoarte, cercetări elaborate în cadrul proiectelor gestionate sau de către personalul SCFE;
 25. 25. Informaţii proiect cod SMIS 130070 „Cadrul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de DRP”, cofinanţat din Fondul Social European prin POCA;
 26. Bugetul de venituri și cheltuieli al Departamentului;
 27. Bilanţurile contabile;
 28. Situația plăților efectuate în cadrul proiectelor și acțiunilor proprii derulate în sprijinul românilor de pretutindeni;
 29. Documentații de atribuire standardizate;
 30. Rapoarte privind deciziile CNSC;
 31. Rapoarte, situații statistice, analize, studii de piață în domeniul achizițiilor publice;
 32. Strategia anuală de achiziții publice a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni;
 33. Protocoale sau documente de colaborare din aria sa de competenţă.

*Orice document se va transmite cu respectarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

 


Solicitări în baza Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

MODEL solicitare în baza Legii 544.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

E-mail: secretariat@dprp.gov.ro

 

Legea 544/2001

H.G. 123/2002


Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023

Raport DRP LEGEA 544


Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022

RAPORT DRP LEGEA 544


Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021

RAPORT DRP LEGEA 544

Sari la conținut