Anunț privind deschiderea procesului de selecție a partenerilor prin intermediul cărora se vor acorda: burse de studiu elevilor etnicilor români cu domiciliul în Ucraina, sprijin financiar pentru cadrele didactice care predau limba română sau în limba română în Ucraina și burse de studiu studenților care urmează cursurile catedrelor/lectoratelor de limba română din Ucraina

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni anunță deschiderea procesului de selecție a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale în vederea derulării Programului Susținerea educației în limba română în Ucraina, incluzând 3 componente:

(1) acordare de burse elevilor etnici români înscriși în clasele I-VIII în școlile din Ucraina cu predare în limba română ca limbă maternă sau cu predarea unor materii în limba română, în anul școlar 2022-2023, cuantumul bursei fiind de 2.000 de lei/elev;

(2) acordarea de sprijin financiar către cadrele didactice care predau limba română sau în limba română la toate nivelurile de învățământ public, în anul școlar 2023-2024, cuantumul sprijinului fiind de 2.000 de lei/cadru didactic;

(3) acordare de burse studenților care urmează cursurile catedrelor/lectoratelor de limba română de la centrele universitare/institutele pedagogice din Cernăuți, Ismail și Ujgorod în anul școlar 2022-2023, cuantumul bursei fiind de 2.000 de lei/student.

Sunt eligibile pentru a participa la procesul de selecție toate asociațiile, fundațiile sau organizațiile nonguvernamentale care aparțin etnicilor români din Ucraina și au ca obiect de activitate păstrarea, promovarea identității lingvistice și culturale, cu sediul (principal sau secundar) în regiuni din Ucraina în care trăiesc comunități de români.

Asociațiile, fundațiile sau organizațiile nonguvernamentale trebuie să fie înregistrate atât din punct de vedere legal, cât și fiscal în Ucraina și să demonstreze că au capacitatea de a desfășura în bune condiții procesul de selecție a beneficiarilor.

Asociațiile, fundațiile sau organizațiile nonguvernamentale pot aplica pentru o componentă, două sau toate cele trei componente ale Programului.

Selecția asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor nonguvernamentale se va face de către o comisie organizată la nivelul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Asociațiile, fundațiile sau organizațiile nonguvernamentale selectate vor încheia un contract cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în condițiile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Termenul pentru transmiterea documentelor este 13 octombrie 2023.

 

Dosarul de participare la selecție va conține următoarele documente:
1. Cerere de participare la selecție;
2. Statutul asociației, fundației sau organizației din care trebuie să rezulte că aparțin etnicilor români din Ucraina, că au ca obiect de activitate păstrarea, promovarea identității lingvistice și culturale și că au sediul (principal sau secundar) în regiuni din Ucraina în care trăiesc comunități de români – copie, certificată conform cu originalul și traducere în limba română certificată de reprezentantul legal;
3. Dovada înregistrării din punct de vedere legal și fiscal în Ucraina – copie, certificată conform cu originalul și traducere în limba română certificată de reprezentantul legal;
4. Actul de identitate al reprezentantului legal – copie certificată conform cu originalul originalul și traducere în limba română certificată de reprezentantul legal;
5. Actul de identitate al persoanei desemnate ca responsabilă a proiectului – copie certificată conform cu originalul originalul și traducere în limba română certificată de reprezentantul legal;
6. CV-urile reprezentantului legal și al persoanei desemnate ca responsabilă;
7. Declarația privind apartenența la identitatea culturală română a reprezentantului legal și a persoanei desemnate;
8. Declarația privind protecția datelor cu caracter personal a reprezentantului legal și a persoanei desemnate;
9. Extrasul de cont al asociației, fundației sau organizației – copie, certificată conform cu originalul și traducere în limba română certificată de reprezentantul legal.

Toate documentele emise în limba ucraineană trebuie să fie însoțite de traducere în limba română, certificată de reprezentantul legal.

Toate documentele vor fi trimise inițial în format electronic, la adresa burse@dprp.gov.ro.

În cazul în care, în urma evaluării, dosarul este aprobat, vor fi transmise toate documentele în original sau cu mențiunea ”conform cu originalul”, în vederea semnării contractului cu DRP.

Obiectul contractului, după caz, constă în:
– Identificarea elevilor etnici români înscriși în clasele I-VIII în anul școlar 2022 – 2023, care studiază într-o școala din Ucraina cu predare în limba română ca limbă maternă sau cu studiul unor materii în limba română, beneficiari ai burselor;
– Identificarea studenților care urmează cursurile catedrelor/lectoratelor de limba română de la centrele universitare/institutele pedagogice din Cernăuți, Ismail și Ujgorod în anul școlar 2022-2023, beneficiari ai burselor;
– Identificarea cadrelor didactice din Ucraina care predau limba română sau în limba română, în anul școlar 2023-2024, beneficiari ai sprijinului financiar;
– Colectarea și verificarea documentelor pentru întocmirea dosarelor complete și corecte a beneficiarilor de bursă/sprijin financiar;
– Introducerea informațiilor în aplicația pusă la dispoziție de Autoritatea Finanțatoare și generarea cererilor de acordare a bursei/ a sprijinului financiar;
– Centralizarea tuturor dosarelor și așezarea acestora în bibliorafturi în ordinea numerelor de înregistrare generate de aplicație. Documentele vor fi transmise la adresa din: str. Muzeul Zambaccian nr.17, sector 1, cod poştal 011871, Bucureşti, România, împreună cu centralizatorul acestora.

– Informarea corectă a potențialilor beneficiari despre următoarele aspecte:
 Criteriile de eligibilitate;
 Termenele limită pentru înregistrarea cererilor și trimiterea dosarelor;
 Forma și conținutul documentelor solicitate;
 Cuantumul bursei acordate/ a sprijinului financiar;
 Prezentarea dosarului incomplet sau cu documente având altă formă decât cea solicitată sau completarea în aplicație a unor informații incorecte atrag după sine neaprobarea cererii de acordare a bursei/ a sprijinului financiar.
– Intermedierea comunicării dintre DRP și beneficiarii finali de burse/sprijin financiar prin informarea constantă asupra stadiului privind plata conform informărilor primite de la DRP.

Suma acordată pentru întocmirea dosarelor beneficiarilor este de 20 lei/dosar aprobat de către Comisie.

Bursele pentru elevi, sprijinul financiar pentru cadrele didactice și bursele pentru studenți se acordă în condițiile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2023.

Cererile pentru acordare burselor/ sprijinului financiar vor fi înregistrate prin intermediul platformei informatice puse la dispoziție de DRP.

NOTĂ: Sprijinul financiar se acordă cadrelor didactice din Ucraina care predau limba română sau în limba română, în anul școlar 2023-2024, de la nivel preșcolar la nivel universitar în unitățile publice din Ucraina aflate în coordonarea Ministerului Educației, cu excepția cadrelor didactice care predau limba engleză, limba franceză sau alte limbi străine, personalului auxiliar (de exemplu psihologul școlii, angajații care asigură curățenia etc.), personalului de conducere (exemplu director) dacă nu predă limba română sau în limba română. Nu se acorda sprijin financiar cadrelor didactice care predau limba română sau în limba română la alte categorii de unități de învățământ, de exemplu școli private, școli de artă sub coordonarea unor Ministere/instituții altele decât Ministerul Educației.

Documentele vor fi transmise la următoarea adresă: str. Muzeul Zambaccian nr.17, sector 1, cod poştal 011871, Bucureşti, România.

***

Declaratie apartenenta

Declaratie GDPR

Cerere de participare

Sari la conținut